Algemene voorwaarden van 'Logggo!'. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77804821.

Artikel 1 - Begripsbepaling
1.1 Logggo! omvat tevens alle entiteiten die onderdeel danwel verbonden zijn met Logggo!, waaronder begrepen 'Logggo!'.
1.2 Onder 'afnemer' wordt verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Logggo! een overeenkomst is aangegaan, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en rechtsopvolgers onder algemene titel, alsmede voor wie Logggo! leveringen en prestaties verricht of zal verrichten, alsmede degene die een aanbod van Logggo! heeft ontvangen.
1.3 Onder 'overeenkomst' wordt verstaan: iedere overeenkomst welke ingevolge artikel 6:217 en verder Burgerlijk Wetboek en de daarbij behorende jurisprudentie tot stand is gekomen. Wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst zijn tevens onderdeel van de overeenkomst.
1.4 Onder 'opdracht' wordt verstaan: iedere opdracht die Logggo! van afnemer ontvangt via elk denkbaar communicatiemiddel.

Artikel 2 - Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen afnemer en Logggo! en opdrachten die bij Logggo! zijn geplaatst, tenzijschriftelijk anders overeengekomen.
2.2 Met het aangaan van een overeenkomst met Logggo! of het plaatsen van een opdracht bij Logggo! doet afnemer afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden.
2.3 Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk tussen afnemer en Logggo! is overeengekomen.
2.4 Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn voor afnemer bindend vanaf één kalendermaand na kennisgeving van de wijziging of aanvulling aan afnemer.

Artikel 3 - Totstandkoming van een overeenkomst
3.1 Alle offertes van Logggo! zijn geheel vrijblijvend.
3.2 Offertes komen te vervallen indien zij door afnemer niet binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte schriftelijk zijn aanvaard.
3.3 Offertes worden als aanvaard beschouwd indien afnemer dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt maar ook indien afnemer naar aanleiding van de offertes bij Logggo! opdrachten plaatst.
3.4 Logggo! behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te
weigeren. Tevens is Logggo! gerechtigd om reeds aanvaarde opdrachten te annuleren indien deze niet door een rechtens aangewezen persoon zijn geplaatst, met het recht de overeengekomen prijs van de opdracht volledig bij afnemer in rekening te brengen.
3.5 Offertes worden als aanvaard beschouwd indien afnemer dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt maar ook indien afnemer naar aanleiding van de offertes bij Logggo! opdrachten plaatst.

Artikel 4 - Oplevering
4.1 Logggo! levert een inspanningsverplichting en daarom geen verplichting tot het behalen van een resultaat.
4.2 Indien er geen resultaat behaald is dient afnemer 50% van de opdrachtstarief te betalen i.v.m. inspanningsverplichting.
4.3 De wijze en termijn van oplevering wordt in de overeenkomst met afnemer bepaald.
4.4 Na oplevering zijn alle geleverde diensten of producten voor rekening en risico van afnemer.
4.5 Logggo! is bevoegd de oplevering in delen op te leveren.
4.6 Opgegeven of overeengekomen opleveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen.
4.7 Logo- en huisstijlprojecten hebben een maximale duur van 15 werkuren. Bij het overschrijden van dit tijdsspan wordt het project beëindigd.
4.8 Indien generieke elementen van toepassing zijn op een logo, huisstijl, website of overige ontwerpen kan er mogelijk gebruik worden gemaakt van beeldbank-ontwerpen.

Artikel 5 - Website en inhoud
5.1 Logggo! is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval, hacking, storingen, buitenwerkingstelling, verlies van gegevens bij de hostingprovider en derden die door Logggo! zijn ingeschakeld, ongeacht de oorzaak.
5.2 Op de aanvraag en gebruik van de domeinnaam van afnemer zijn de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties van toepassing. De registrerende instanties zijn verantwoordelijk ten aanzien van de aanvraag van de domeinnaam. Logggo! is niet verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvraag van de domeinnaam.
5.3 De domeinregistratie geschiedt op de naam van Logggo! en ter verantwoordelijkheid van afnemer.
5.4 De domeinregistratie geschiedt per kalenderjaar. Indien de desbetreffende registrerende instantie dit mogelijk maakt, kan deze termijn in overeenstemming met Logggo! worden gewijzigd.
5.5 Afnemer kan de domeinregistratie jaarlijks opzeggen tegen het einde van de contractdatum met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien afnemer geen opzegging aan Logggo! stuurt, wordt afnemer te zijn geacht de domeinregistratie voort te zetten.
5.6 Logggo! is nimmer aansprakelijk en verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van de domein en domeinnaam.
5.7 Logggo! is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de website van afnemer.
5.8 Logggo! heeft het recht de website op non-actief te zetten en/of te verwijderen indien de inhoud:
- in strijd is met geldende wet- of regelgeving;
- een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
- discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
- illegale activiteiten aanspoort, uitvoert, bevordert of aanprijst;
- gehackt is of wordt.
5.9 Logggo! is nimmer aansprakelijk voor de schade die optreedt doordat de website van afnemer onrechtmatige inhoud bevatte.
5.10 Afnemer plaatst geen malware en/of virussen op zijn website welke (mogelijk) schade kunnen toebrengen.
5.11 Indien afnemer malware en/of virussen op zijn of haar website heeft geplaatst, wordt de malware en/of virus per direct verwijderd.
5.12 Indien het herhaaldelijk voorkomt dat afnemer met opzet malware en/of virussen op zijn of haar website plaatst, heeft Logggo! het recht de website buiten werking te (laten) stellen.

Artikel 6 - Tarieven
6.1 Alle overeenkomsten worden beheerst door de tarieven die zijn opgenomen in de overeenkomsten, aanbiedingen en offertes van Logggo! waar deze algemene voorwaarden een onderdeel van zijn. Alleen schriftelijk vastgelegde afwijkingen zijn bindend.
6.2 Alle in de overeenkomst, offertes en aanbiedingen genoemde bedragen zijn exclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Verschuldigde omzetbelasting wordt aan
afnemer doorberekend.
6.3 Logggo! behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen, hetgeen tevens van toepassing is op lopende overeenkomsten. Logggo! zal uiterlijk één kalendermaand voor de ingangsdatum over een zodanige wijziging informeren.
6.4 Afnemer is gerechtigd binnen 14 dagen nadat door Logggo! aan afnemer de mededeling van de tariefwijziging is gedaan, de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Indien beëindiging van de overeenkomst binnen de gestelde termijn achterwege blijft, wordt de afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de tariefwijziging.

Artikel 7 - Recht van reclame
7.1 Afnemer dient het binnen zeven dagen na oplevering van de opdracht aan Logggo! kenbaar te maken wanneer de opgeleverde zaken niet voldoen aan de overeenkomst.
7.2 Indien constatering van het niet voldoen aan de overeenkomst redelijkerwijs niet mogelijk blijkt binnen zeven dagen, dient afnemer Logggo! hiervan schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
7.3 Indien afnemer na oplevering bezwaar heeft tegen de wijze waarop de overeenkomst door Logggo! is uitgevoerd, dient afnemer binnen zeven dagen een schriftelijke mededeling aan Logggo! te doen.
7.4 Afwijkingen en verschillen die volgens de handelsgebruiken vallen binnen een redelijke tolerantie gelden niet als tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Logggo!.
7.5 Indien reclames niet tijdig schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de opgeleverde zaken.
7.6 Indien afnemer na oplevering van de opdracht niet akkoord is met de opgeleverde zaken, dan is Logggo! slechts gehouden tot aanpassing van de betreffende zaken of om een korting op de overeengekomen prijs te verlenen. De keuze hierin ligt volledig bij Logggo!.
7.7 Indien afnemer de factuur van de opgeleverde zaken niet tijdig voldoet, behoudt Logggo! zich eveneens het recht van reclame voor door de opgeleverde zaken terug te vorderen. Hiermee gemoeide kosten komen eveneens voor rekening van afnemer.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud, gebruik en licentie
8.1 Logggo! behoudt zich het eigendomsrecht voor van de door hem opgeleverde zaken totdat afnemer de opgeleverde zaken volledig heeft betaald. Na volledige betaling van de opgeleverde zaken is het eigendomsrecht van deze zaken overgegaan op afnemer.
8.2 Het is afnemer nadrukkelijk verboden om opgeleverde zaken buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of op andere wijzen te bewaren, zolang het eigendom van de geleverde producten nog niet op afnemer is overgegaan.
8.3 Afnemer is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk materiaal dat in eindproducten zal worden gebruikt. Onder auteursrechtelijk materiaal wordt onder andere verstaan: fonts, software, huisstijlelementen, foto's en composities.
8.4 Logggo! heeft de vrijheid om opgeleverde zaken te gebruiken en af te beelden voor eigen promotie.

Artikel 9 - Duur, opzegging en beëindiging van een overeenkomst
9.1 Een overeenkomst duurt voor de periode als contractueel is overeengekomen tussen afnemer en Logggo!.
9.2 Voor zover partijen een overeenkomst voor bepaalde tijd hebben gesloten, wordt deze na afloop van de bepaalde termijn en bij gebreke van een opzegging geacht te worden verlengd voor een gelijke duur.
9.3 Beide partijen kunnen een overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met inachtneming van de opzegtermijn welke contractueel is overeengekomen.
9.4 De afhandeling van reeds in behandeling genomen opdrachten, zal bij opzegging van de overeenkomst worden voortgezet tegen de overeengekomen tarieven en voorwaarden.

Artikel 10 - Aanvullende bepaling omtrent beëindiging
10 Naast de overige aan Logggo! op grond van de overeenkomst toekomende rechten, is Logggo! gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder toestemming van afnemer en zonder opgaaf van reden(en) te beëindigen of de opdracht met onmiddelijke ingang te annuleren indien:
a) afnemer wordt geliquideerd, in staat van faillissement is verklaard of haar
(voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b) afnemer, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, blijft tekortschieten in de
nakoming van één of meerdere van haar verplichtingen;
c) Logggo! na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die hem redelijke grond geven te vrezen dat afnemer niet aan haar verplichtingen zal (kunnen) voldoen;
d) afnemer bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor
de voldoening van haar verplichtingen en deze uitblijft of onvoldoende is.

Artikel 11 - Betalingsverplichtingen
11.1 Afnemer is gehouden een factuur binnen de gestelde termijn op de factuur aan Logggo! te voldoen, zonder verrekening, korting of opschorting. Indien er sprake is van betaling na oplevering, dient het bedrag binnen 30 dagen na start van het project voldaan te worden.
11.2 Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde betalingstermijn is afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag een contractuele rente van 1% per maand (of een gedeelte daarvan) verschuldigd.
11.3 Indien betaling na 30 dagen na dagtekening van een factuur alsnog uitblijft, is afnemer tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15 % van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 150,- (exclusief BTW). Indien afnemer een particulier is (derhalve niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf), bedragen de buitengerechtelijke incassokosten maximaal het tarief zoals bepaald in het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.
11.4 Indien afnemer in gebreke is met tijdige betaling van één of meer openstaande facturen, is Logggo! gerechtigd zijn werkzaamheden onmiddellijk op te schorten. Logggo! is niet aansprakelijk voor eventueel uit een opschorting voortvloeiende schade.
11.5 In geval van de genoemde omstandigheden in artikel 9 zijn de verplichtingen van afnemer onmiddellijk opeisbaar.
11.6 Logggo! is gerechtigd openstaande facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor de betreffende afnemer onder zich heeft.
11.7 Logggo! is gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen van afnemer 100% van de totale factuur.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
12.1 Logggo! is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van afnemer. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Afnemer is gehouden Logggo! te vrijwaren van alle aanspraken van derden en de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.
12.2 Logggo! is niet gehouden tot vergoeding van enige directe of indirecte schade en/of
kosten bij afnemer of derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan. Tevens is Logggo! niet gehouden tot vergoeding van schade, veroorzaakt door personen die niet in loondienst van Logggo! werkzaamheden ten behoeve van Logggo! verrichten, dan wel op welke wijze dan ook zijn betrokken bij het uitvoeren van opdrachten vanuit Logggo!.
12.3 Eventuele aansprakelijkheid van Logggo! is te allen tijde gelimiteerd tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van het vorenstaande, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot de factuurwaarde van de laatste opdracht.
12.4 In geval van overmacht is Logggo! niet aansprakelijk en is Logggo! gerechtigd
de werkzaamheden uit te stellen zolang de overmachtsituatie voortduurt, dan wel de
overeenkomst op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan: los van de wil van Logggo!, elke onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: brand, staking of verhindering als gevolg van derden, die hun verplichtingen niet nakomen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in het bedrijf van Logggo! of dat van door hem ingeschakelde derden.
12.5 Logggo! neemt bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht, echter is Logggo! nimmer aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
12.6 Logggo! is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke is ontstaan doordat Logggo! is uitgegaan van de door afnemer verstrekte gegevens welke onjuist en/of onvolledig zijn.
12.7 De aansprakelijkheidsbeperking genoemd in artikel 11.3 geldt niet voor opzet of grove schuld door personen die in loondienst van 'Logggo!' werkzaamheden ten behoeve van Logggo! verrichten.
12.8 Alle aanspraken op enige schadevergoeding van afnemer op Logggo! dienen binnen 30 dagen na het ontdekken van de schade bij Logggo! te zijn ingediend, bij gebreke waarvan afnemer zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 13 - Geheimhoudingsplicht
13.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij als gevolg van een tussen hen gesloten overeenkomst of opdracht van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.
13.2 Door afnemer verstrekte informatie wordt niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij werd verkregen. Logggo! respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke en bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verstrekte gegevens van derden worden opgenomen in het gegevensbestand van Logggo!. Dit bestand is conform de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
13.3 In het gegevensbestand van Logggo! worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van een overeenkomst of opdracht. Bij opname van de gegevens in het gegevensbestand van Logggo! wordt gecontroleerd of afnemer diens financiële verplichtingen niet nakomt en wordt dit gegeven door Logggo! in zijn gegevensbestand geregistreerd ter beperking van verdere financiële risico’s voor Logggo! en zijn partners.
13.4 Het is afnemer niet toegestaan het beeld-/woordmerk, logo en alle overige intellectueel eigendomsrechten van Logggo! te gebruiken anders dan na schriftelijke toestemming van Logggo!.

Artikel 14 - Geschillen en toepasselijk recht
14.1 Alle geschillen tussen Logggo! en afnemer, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank binnen wiens arrondissement Logggo! is gevestigd, thans zijnde rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch. Logggo! behoudt zich het recht voor het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14.2 Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden van Logggo! is het Nederlands recht van toepassing, geldend voor het Koninkrijk gelegen in Europa.